KINEZYKA | MOWA CIAŁA | JĘZYK CIAŁA | KINEZJETYKA | PRZEKAZ NIEWERBALNY | GESTY | KOMUNIKACJA NIEWERBALNA | GESTYKULACJA | MIMIKA TWARZY | MIKROEKSPERSJA | MIKROMIMIKA TWARZY | MIKROGRYMASY | EMOCJE TWARZY – Szkolenia i Usługi eksperckie - kinezyka | mowa ciała | język ciała | kinezjetyka | przekaz niewerbalny | gesty | komunikacja niewerbalna | gestykulacja | mimika twarzy | mikroekspersja | mikromimika twarzy | mikrogrymasy | emocje twarzy | Szkolenia - Artur Frydrych – Wykładowca - KINEZYKA | MOWA CIAŁA | JĘZYK CIAŁA | KINEZJETYKA | PRZEKAZ NIEWERBALNY | GESTY | KOMUNIKACJA NIEWERBALNA | GESTYKULACJA | MIMIKA TWARZY | MIKROEKSPERSJA | MIKROMIMIKA TWARZY | MIKROGRYMASY | EMOCJE TWARZY – Szkolenia i Usługi eksperckie - kinezyka | mowa ciała | język ciała | kinezjetyka | przekaz niewerbalny | gesty | komunikacja niewerbalna | gestykulacja | mimika twarzy | mikroekspersja | mikromimika twarzy | mikrogrymasy | emocje twarzy | Szkolenia - Artur Frydrych – Wykładowca

KINEZYKA
Język ciała | Mowa ciała
Przejdź do treści
KINEZYKA | MOWA CIAŁA | JĘZYK CIAŁA | KINEZJETYKA | PRZEKAZ NIEWERBALNY | GESTY | KOMUNIKACJA NIEWERBALNA | GESTYKULACJA | MIMIKA TWARZY | MIKROEKSPERSJA | MIKROMIMIKA TWARZY | MIKROGRYMASY | EMOCJE TWARZY – Szkolenia i Usługi eksperckie - kinezyka | mowa ciała | język ciała | kinezjetyka | przekaz niewerbalny | gesty | komunikacja niewerbalna | gestykulacja | mimika twarzy | mikroekspersja | mikromimika twarzy | mikrogrymasy | emocje twarzy | Szkolenia - Artur Frydrych – WykładowcaKINEZYKA
(język / mowa ciała)Czym jest kinezyka?


 
Kinezyka (niekiedy używa się także słowa kinezjetyka) to nauka zajmująca się komunikacją niewerbalną pomiędzy ludźmi. Kinezyka bada, w jaki sposób człowiek za pomocą gestów, mimiki itd. przekazuje informacje, zarówno w sposób świadomy (manipulacyjny) jak i nieświadomy.

Upraszczając można powiedzieć, że kinezyka (kinezjetyka) to nauka zajmująca się językiem ciała (mową ciała). W zakres zainteresowań kinezyki wchodzą przede wszystkim gesty, mimika i ruchy ciała. Ale tak naprawdę, w dzisiejszym świecie w zakres kinezyki jest znacznie szerszy i obejmuje także widoczne (obserwowalne) reakcje biochemiczne organizmu będące np. odpowiedzią na różne stany emocjonalne (np. strach, radość, zdenerwowanie, podniecenie) lub zachowania (np. kłamstwo, szczerość/nieszczerość) które obok klasycznych zachowań niewerbalnych mogą uzewnętrzniać się także w postaci sposobu przekazu werbalnego (nie słowa ale sposób ich wypowiadania) oraz towarzyszących jemu obserwowanym reakcjom ciała jak zaczerwienienie, zmiana napięcia powierzchniowego skóry, ilość wydzielanego potu czy połykanej śliny.

Zdaniem etnografów kinezyka człowieka w zakresie języka ciała w dużej mierze uwarunkowana jest kulturowo i środowiskowo.

Obecnie przy badaniu (czytaniu) mowy ciała w warunkach codziennych nie należy zapominać, że aktualnie bardzo popularne są szkolenia w tym zakresie uczące z jednej strony czytania mowy ciała a z drugiej kreowania własnej. Skutkiem czego odpowiednio przeszkolona osoba będzie potrafiła wiarygodnie manipulować czy wręcz kłamać językiem niewerbalnym a to stawia duże wyzwanie przed osobami których celem jest profilowanie (ocena) danej osoby na podstawie zachowań niewerbalnych. Jeeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat zapraszam do lektury dalszej części naszego serwisu a także na szkolenia w zakresie kinezyki (języka i mowy ciała).Historia kinezyki.


Termin „kinezyka” został wprowadzony w 1952 roku przez amerykańskiego antropologa Raya Birdwhistella, który swój dorobek naukowy poświęcił badaniu języka ciała, jednak sam temat komunikacji niewerbalnej badany był dużo wcześniej. Liczne wczesne badania w tej dziedzinie, później znanej właśnie jako kinezyka, koncentrowały się na ruchach ciała, gestach i wyrazach twarzy.

W roku 1885, Francis Warner napisał Physical Expression: its modes and principles, która była jedną z pierwszych publikacji na temat mowy ciała.

W 1927 opublikowana została Gesture - an Exceptional Usage autorstwa Edward Z. Rowella, czyli kolejna wczesna praca dotycząca komunikacji niewerbalnej. Rowell skupiał się na socjopsychologicznym podejściu do psycholingwistyki i niewerbalnej komunikacji.

W 1872 roku, w pracy The Expression of the Emotions in Man and Animals, Charles Darwin utrzymywał, iż ludzkie emocje i gesty są połączone z ich biologiczną naturą. Z drugiej strony Margaret Mead, antropolog kulturowa pochodzenia amerykańskiego, bardziej koncentrowała się na badaniu emocji oraz gestów, które, jak uważała, były determinowane kulturowo.

Zainteresowanie komunikacją niewerbalną było również tematem badań innego antropologa, Franza Boasa, postrzeganego jako ojca amerykańskiej antropologii kulturowej, który prowadził badania terenowe nad kulturami i językami ludów z rejonu północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku. Niektóre z jego prac koncentrowały się wokół znaczeń ukrytych w tańcu Indian Kwakiutl. Pewne tańce badacz zademonstrował podczas wystaw muzealnych ujawniając przy tym znaczenie poszczególnych gestów i ekspresji. W tym momencie, Boas zapoczątkował kultywowanie dziedziny jaką jest kinezyka i chęć dążenia do odkrycia znaczeń ludzkiej gestykulacji, wyrazów twarzy, oraz ruchów ciała.

Badania w tym zakresie były kontynuowane przez Levette J. Davidsona. Some Current Folk Gesture and Sign Languages z 1950 roku, to pozajęzykowa etnografia niewerbalnej komunikacji charakterystyczna dla poszczególnych jednostek społecznych. Davidson opisuje komunikację niewerbalną i użycie gestów w relacjach, handlu, sporcie, wojsku i religii. Jednocześnie demonstruje i podkreśla rosnącą rolę gestykulacji w procesie komunikacji.Współczesność kinezyki.


Obecnie wiedza z zakresu kinezyki jest nieodzowna w biznesie, handlu, marketingu i reklamie, polityce i działaniach społecznych.

Kinezyka wykorzystywana jest także przez organy porządku publicznego np. do oceny szczerości zeznań podczas  przesłuchania.

Tak naprawdę trudno wymienić wszystkie dziedziny gdzie kinezyka ma zastosowanie. Można by powiedzieć, że ma zastosowanie wszędzie tam gdzie występuje komunikacja interpersonalna (międzyludzka) ale i to w chwili obecnej staje się twierdzeniem nazbyt ograniczającym, gdyż powszechnie powstają urządzenia techniczne które „uczy się” okazywać emocje w sposób niewerbalny (np. dość powszechne już roboty-kelnerzy przyjmujący zamówienia i podający posiłki w restauracjach które jednocześnie „uśmiechają się” do klientów czy „mrugają okiem”).

Dostępne są  także specjalne programy komputerowe analizujące mowę ciała człowieka których działanie opiera się m.in. za wiedzy z zakresu kinezyki.

Oczywiście zastosowań kinezyki nie można rozpatrywać w oderwaniu od innych dziedzin jak np. socjotechnika, psychologia, inżynieria społeczna czy techniki manipulacji, warunkowania zachowań czy wywierania wpływu. W dzisiejszym świecie dziedziny te przenikają i uzupełniają się wzajemnie. Niekiedy „współpracują” tworząc hybrydy służące osiąganiu określonych celów, nie zawsze zacnych.Kategorie kinezyczne.


Wyróżnia się pięć kategorii podziału kinezyki:
 
Emblematy kinezyczne,
 
Ilustratory kinezyczne,
 
Kinezyczne okazywacze uczuć,
 
Regulatory kinezyczne,
 
Adaptory kinezyczne.


EMBLEMATY KINEZYCZNE czyli gesty zastępujące przekazy werbalne przyjęte w danej kulturze.

ILUSTRATORY KINEZYCZNE czyli zachowania które odnoszą się do gestykulacji rękoma, podkreślają znaczenie wypowiedzi.

KINEZYCZNE UKAZYWACZE UCZUĆ czyli zachowanie niewerbalne przekazujące emocje i uczucia.

REGULATORY KINEZYCZNE czyli przekazy, które mają wywołać na rozmówcy określoną reakcję. Są to na przykład: uciszanie, potakiwanie, przeczenie, unoszenie brwi, wzruszanie ramionami.

ADAPTORY KINEZYCZNE czyli nieświadomie wykonywane ruchy, takie jak: poprawianie włosów, zmiana pozycji ciała, strzepywanie niewidocznych pyłków z ubrania itd.Kinezyka - różnice kulturowe.


Swoistą ciekawostką jest, że nie został do tej pory znaleziony symbol (gest), który byłby uniwersalny dla każdej kultury. Wiele gestów posiada inne znaczenie w różnych kulturach czy środowiskach, co może prowadzić do nieporozumień, niekiedy nawet o poważnych konsekwencjach.

Większość gestów i postaw ciała jest uwarunkowana tradycją, społeczną konwencją i kontekstem kulturowym. Zwłaszcza ten ostatni, jest ważnym elementem ponieważ na jego podstawie można dokonać podziału na:

kultury wysokiego kontekstu - komunikowanie w znacznym stopniu opiera się na intuicji, informacjach zawartych w ruchach ciała a tylko w małym stopniu w przekazie werbalnym; oraz

kultury niskiego kontekstu - większość informacji znajduje się w kodzie werbalnym, głównie są jednoznaczne gesty (mające konkretnie znaczenie, nie możliwe do innej interpretacji).


Kultury, w których występuje kontekst wysoki, mogą być często postrzegane jako hermetyczne i bardzo trudne do poznania przez osoby spoza jej kręgu. W tych przypadkach perfekcyjna znajomość języka (mówionego), może okazać się niewystarczająca do zrozumienia osób w z danego środowiska.

W zależności od miejsca i kultury różne gesty mogą mieć zupełnie inne znaczenia. Różnice występują do tego stopnia, że za użycie niektórych znaków człowiek może nawet być skłonny do przemocy.

Przykładem tego typu zróżnicowania może być Europa vs. Bliski Wschód. Przykładowo:

Znak kciuka między palcami, w Polsce interpretowany jako tzw. "figa'', oznaczająca brak, w Turcji jest gestem wulgarnym i pokazanie go jest bardzo obraźliwe.

Kółko zrobione z palca wskazującego i kciuka, powszechnie oznaczającego potwierdzenie, na Bliskim Wschodzie jest jak nazywanie kogoś nieudacznikiem i gburem.

Nawet zwyczajowe w Europie podanie ręki na powitanie, może tam oznaczać w krajach arabskich zachętę do przygodnych kontaktów seksualnych.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o międzynarodowym języku ciała zapraszam na nasze szkolenie.Kinezyka w komunikacji między płciami.


Ruchy i gesty jakie wykonujemy są również zależne od identyfikacji płciowej. W zależności od płci, niewerbalnie przekazywane są specyficzne dla niej komunikaty. Jedynie u dzieci można zaobserwować gesty neutralne. Przy powitaniach między mężczyznami zazwyczaj dochodzi do uścisku ręki. Silny i zdecydowany uścisk jest wyrazem pewności i dominacji natomiast odwrotność, tzw. ,,martwa ryba'', może być odebrany jako niepewność lub słabość. Kobiety w powitaniach między sobą przytulają się. Jest to sposób pokazania czułości i bliskości. Mają więc skłonność do używania gestów raczej czułych i uległych, w przeciwieństwie do mężczyzn, u których większość gestów ma wskazywać na dominację.

Charakterystyczną kategorią gestów, są tzw. adaptory, czyli gesty kojarzone zazwyczaj z kobiecością. Od dzieciństwa są identyfikowane jako zachowania charakterystyczne dla wielu kobiet co następnie przekłada się na specyficzne sposoby np. trzymania ołówka czy traktowania ubrań. Zachowaniami, które można określić jako adaptory są np.: bawienie się włosami, pocieranie rąk czy zbieranie „niby-okruszków'' z ubrania.

Specyficzny zestaw zachowań towarzyszy również próbom flirtu. Zainteresowana kobieta będzie odgarniać co jakiś czas włosy i przechylać głowę co ma oznaczać odsłonięcie się i zaufanie. Będzie pochylać się i wykonywać gesty rękami, które ingerują w strefę mężczyzny. Również powszechne są drobne gesty takie jak pocieranie końcówki ucha, co ma zachęcać partnera do dotyku.

Mężczyzna natomiast w podobnej sytuacji będzie próbował wygładzać noszone ubranie, poprawiać krawat, kołnierzyk, układać rękawy koszuli bądź strzepywać niewidoczny pyłek z ubrań. Popularnym gestem jest też wkładanie za pasek kciuków. Może on również, podobnie jak kobieta, ale w mniejszej intensywności, poprawiać i wygładzać nieznacznie włosy. Kilka kroków skierowanych w stronę kobiety może wyrażać z kolei większe zainteresowanie. W celu pokazania swojej sylwetki i siły fizycznej oraz wywołania wrażenia bardziej imponującej postury może kłaść ręce na biodrach.

Zachowania między płciami różnią się też podczas próby kłamstwa. Kobiety, kiedy mówią nieprawdę, delikatnie pocierają bądź stukają się w nos, patrzą w sufit lub dotykają poniżej płatka ucha. Mężczyźni natomiast pocierają oczy i wpatrują się na bok lub w podłogę. Mogą odciągać ,,zbyt ciasny'' kołnierzyk od koszuli, lub też drapać się po szyi chociaż to drugie zachowanie może być również charakterystyczne dla kobiet.Język / mowa ciała – Ekspresja kinezyczna.


Mimika.

Jedna z głównych kategorii podziału komunikacji kinezycznej. Opiera się ona na przekazywaniu emocji i komunikatów poprzez wyrazy twarzy. Jest stosunkowo łatwa do zrozumienia i odczytania. Stanowi jeden z pierwszych środków komunikacji, np. pomiędzy nowo narodzonym dzieckiem a matką, gdy nie posługuje się ono jeszcze językiem.

Mimika nadaje słowom wyraz i może ujawniać intencje rozmówcy.

Niektóre zachowania mimiczne uznawane są przez badaczy za uniwersalne. Istnieją pewne emocje, które niezależnie od kontekstu kulturowego, są interpretowane i okazywane w bardzo zbliżony sposób. Przykładem są m.in.: szczęście, odraza, strach, gniew, smutek, zaskoczenie. Czasem jednak przekaz emocji nie jest całkowicie jednoznaczny. Mówi się wtedy o występowaniu ,,błędów mimicznych". Są to bardziej złożone ekspresje twarzy, które wyrażają więcej niż jedną emocję.

Twarz jest generalnie traktowana jako podstawa do odczytywania emocji i intencji. Jest bardzo ważnym narzędziem w procesie przekazywania znaczenia i źródłem cennych informacji, a także może decydować o naszej wiarygodności.


Postawa ciała.

Pozycja ciała osoby może zdradzać wiele różnych informacji. Po ustawieniu ciała można wywnioskować status osoby, jej zaangażowanie w interakcje, bądź też jego brak. Wskazuje ona również na poziom zażyłości jaki mamy z daną osobą.

Postawa może też ujawniać czyjeś praktyki i intencje.

Klękanie bądź pochylanie głowy w pewnych sytuacjach, wskazywać może na wyznawane przez kogoś poglądy religijne.

Po pozycji ciała można też określić czy ktoś podchodzi do rozmówcy z rezerwą, czy wręcz przeciwnie ma bardziej intymne intencje.

Podobnie jak w przypadku mimiki, która pomaga w określaniu emocji, co najłatwiej zauważyć po postawie osoby, która jest czymś przestraszona.


Gesty.

Gesty rozumiane są jako ruchy ciała lub jego poszczególnych części, które w komunikacji niewerbalnej międzyludzkiej, używane są w celu oddania określonych intencji czy uczuć. Można je podzielić na dwie kategorie:

Emblematy - czyli gesty niezależne od mowy. Są to symbole, sygnały, które mają określone znaczenie i mogą być zdefiniowane w postaci słowa lub frazy. Ich symbolika jest bardzo precyzyjna i znana każdemu w danym kręgu kulturowym.

Gesty ilustracyjne - czyli rodzaj gestów zależnych od mowy, bezpośrednio powiązanych z przekazem werbalnym. Ich znaczenie i funkcje są ściśle związane z komunikatem słownym, który jest niezbędny do ich odczytania. Dzielą się na:

  • gesty odnoszące się do przedmiotu przekazu,
  • gesty oddające relacje między nadawcą a przedmiotem przekazu,
  • gesty służące jako wizualne znaki przestankowe kontrolujące tok przekazu,
  • gesty służące regulacji toku interakcji między nadawcą a odbiorcą,
  • gesty służące organizacji toku interakcji między nadawcą a odbiorcą,


Niektóre rodzaje gestów charakterystyczne są dla wybranych grup zawodowych.

W niektórych profesjach (np. sędziowie sportowi), gesty wymagane są w sytuacjach, w których przekaz werbalny jest zabroniony, niemożliwy lub niewskazany.


KINEZYKA
(język / mowa ciała)

PORADNIKCzytanie mowy ciała
i gestykulacji.

Język gestów / mowa ciała:
Jak poprawnie czytać mowę ciała?


Język gestów / mowa ciała - Jak poprawnie czytać mowę ciała?


Istnieje pięć ogólnych kryteriów interpretacji komunikatów niewerbalnych. Są to:
  • postawa,
  • mimika,
  • gesty,
  • dystans,
  • ton.

W miarę możliwości należy uwzględniać jak najwięcej kryteriów przy każdorazowej ocenie zachowania innych.

Większość zachowań niewerbalnych każdy interpretuje nieświadomie. Wynika to między innymi z faktu, że człowiek ma ograniczone możliwości świadomego spostrzegania. To czego nie uda się spostrzec świadomie będzie zarejestrowane poniżej progu świadomości, ale wzbudzi określoną reakcję emocjonalną.

Interpretacji powinny podlegać zespoły gestów a nie pojedyncze gesty. Pojedynczy gest w większości wypadków nie ma jasnego znaczenia (z wyjątkiem emblematów). Zespoły gestów wyrażających tę samą lub podobną postawę czy emocję są lepszą przesłanką do formułowania wniosków. Należy ponadto zwracać uwagę na zgodność znaku (pozytywne - negatywne) następujących po sobie zespołów gestów.

Należy zwracać uwagę na spójność pomiędzy wypowiadanymi słowami a towarzyszącymi im gestami. Jeżeli gesty będą przeczyć słowom ludzie skłonni są wierzyć raczej zachowaniom niewerbalnym.

Nie istnieje uniwersalny słownik gestów. Oznacza to, że nie można jednoznacznie przypisać określonym gestom jakiegoś znaczenia. Dlatego podczas oceny oprócz różnic kulturowych trzeba uwzględnić także różnice indywidualne. Każdy z nas posiada swoje charakterystyczne sposoby zachowania. Pojawiają się one niezależnie od sytuacji, w której się znajdujemy, dlatego też nie niosą one ze sobą informacji co aktualnie dzieje się z daną osobą. Nieznajomość indywidualnych nawyków w zachowaniu może doprowadzić do mylnych interpretacji. Na przykład nieprzyjemny grymas twarzy może być tikiem pozostałym po wylewie, a nie oznaką dezaprobaty czy niechęci.

Należy pamiętać o wpływie sytuacji na zachowanie. Ktoś zakłada sobie ramiona na piersi ponieważ jest mu zimno. Ktoś inny siedzi sztywno bo ma za ciasne ubranie. Pierwszy przypadek nie świadczy o zamkniętej postawie, drugie zachowanie nie jest oznaką napięcia.

Podczas interpretowania zachowań niewerbalnych stosować pytania kontrolne. Polegają one na konfrontowaniu uzyskanych odpowiedzi z zaobserwowanymi zachowaniami. Jeżeli np. podczas prezentacji osoba odchyli się i założy ręce na piersi należy zapytać w tym momencie, co sądzi o omawianej sprawie. Jeżeli wyrazi swoje wątpliwości będzie oznaczać to, że wcześniejsze zachowanie rzeczywiście było wyrazem negatywnej postawy.

Należy zwracać uwagę na wpływ naszych zachowań niewerbalnych na zachowania innych ludzi. Ktoś w naszym towarzystwie może przyjąć postawę zamkniętą nie dlatego, że obawia się lub nie lubi nas, ale może dlatego, że to my sami wysyłamy negatywne komunikaty, które prowokują jego zachowania w tej sytuacji.

Rzeczą absolutnie podstawową podczas kształcenia umiejętności interpretacji zachowań niewerbalnych jest świadomość własnych zachowań niewerbalnych oraz ich trafna interpretacja. I od tego, tak naprawdę należałoby zacząć.

Postawa ciała, zachowanie, gesty, ekspresja twarzy oddziałują na innych. Kiedy oba kody wyrażają sprzeczne informacje, dochodzi do napięcia, nieporozumienia, niechęci itp. Dlatego tak ważne jest, aby prawidłowo porozumiewać się na obu poziomach komunikacji interpersonalnej.Język gestów / mowa ciała:
Mimika twarzy.


Język gestów / mowa ciała - Mimika twarzy:


Kinezyka – czytanie mowy ciała / języka ciała:
Odgarnianie włosów z twarzy.

Ten ruch to połączenie zdenerwowania z flirtowaniem. Pomaga zwrócić uwagę na kobiece zalety, takie jak twarz czy szyja i uwydatnić je. Nie musisz się więc obawiać, że dziewczyna odrzuci twoją propozycję wspólnego wyjścia.


Kinezyka – czytanie mowy ciała / języka ciała:
Uśmiech.

W tym przypadku Botoks jest nie wskazany. Prawdziwy uśmiech to taki, w którym nawet mięśnie oczu są zaangażowane. Lidzie, którzy uśmiechają się dłużej niż 5 sekund, a uśmiech wyrażają tylko za pomocą ust, z pewnością nie robią tego szczerze. Nie przesadzaj jednak z uśmiechem, osoba zbyt często uśmiechająca się w miejscu pracy może wydawać się na mało poważną.


Kinezyka – czytanie mowy ciała / języka ciała:
Mruganie.

Normalna częstotliwość mrugania to około 6 – 8 razy na minutę. Pod wpływem stresu człowiek może jednak mrugać znacznie częściej. Chcesz wiedzieć, kto na spotkaniu jest najbardziej zdenerwowany, a kto bardziej wyluzowany? Popatrz na oczy.


Kinezyka – czytanie mowy ciała / języka ciała:
Gryzienie ust.

Często zdarza się, że gryziemy, ssiemy lub oblizujemy swoje usta. Dzieje się tak, gdy znajdujemy się w niezręcznej sytuacji i staramy się uspokoić i rozluźnić.


Kinezyka – czytanie mowy ciała / języka ciała:
Drapanie po nosie.

Nie daj się złapać na kłamstwie. Podczas mówienia kłamstw często następuje przypływ adrenaliny. Powoduje to rozszerzenie włosowatych naczyń krwionośnych, co może objawiać się swędzeniem nosa. Innym objawem kłamstwa jest stałe spojrzenie. Kłamca bardzo często zbytnio koncentruje się na osobie, którą okłamuje, co objawia się przytrzymaniem na niej spojrzenia.


Kinezyka – czytanie mowy ciała / języka ciała:
Skaczące spojrzenie.

Gra w łapanie spojrzenia bardzo często odbywa się pomiędzy chłopakiem i dziewczyną. Oznacza to, że druga osoba ma rozbiegane i rozproszone myśli. Czy on mnie lubi? Czy ja go lubię? Czy na pewno chcę żeby on tu podszedł? Ponadto w przeciwieństwie do wpatrywania się, tego typu spojrzenie działa jak środek ochronny – nie zbliżaj się do mnie, jeśli nie chcesz zostać odrzucony.


Kinezyka – czytanie mowy ciała / języka ciała:
Kiwanie głową.

Jeśli trzykrotnie kiwniesz głową, rozmówca odczuwa, że jesteś zainteresowana jego wypowiedzią. W rezultacie jego mowa może wydłużyć się nawet trzykrotnie. Kiedy próbujesz zakończyć rozmowę, lepiej kiwnąć głową tylko raz.


Kinezyka – czytanie mowy ciała / języka ciała:
Zamykanie oczu.

Jeśli pocieramy, zakrywamy lub zamykamy oczy na dłużej niż jedno mrugnięcie, oznacza to, że chcemy trzymać się z dala od pewnych sygnałów wzrokowych lub słuchowych. Jest to mechanizm obronny organizmu, aby uchronić nasz mózg przed przetworzeniem niepożądanych lub groźnych informacji.


Kinezyka – czytanie mowy ciała / języka ciała:
Obniżanie spojrzenia.

To gest pokory bardzo często wykonywany nieświadomie. Technikę tę bardzo często wykorzystują małe dzieci, wywołując od razu odpowiednią reakcję rodziców. Widząc taki gest, druga osoba od razu zaczyna odczuwać empatię.


Kinezyka – czytanie mowy ciała / języka ciała:
Zaciskanie ust.

Zwężenie ust jest wyraźną oznaką gniewu. Jeśli człowiek jest naprawdę zdenerwowany, choćby nie wiadomo jak się starał, nie będzie w stanie tego ukryć.


Kinezyka – czytanie mowy ciała / języka ciała:
Przechylanie głowy.

Przechylasz głowę na bok, gdy słyszysz wzruszającą opowieść znajomego. Ten ruch wskazuje, że jesteś zainteresowany i chcesz go wysłuchać. Na bardziej zaawansowanym poziomie, kierujemy swoje ucho w stronę mówiącej osoby, co oznacza, że chcemy usłyszeć każdy szczegół.


Kinezyka – czytanie mowy ciała / języka ciała:
Podnoszenie lub marszczenie brwi.

Podniesione brwi, jedna lub obie, to oznaka zaciekawienia i zainteresowania, natomiast ich obniżenie może oznaczać negatywne emocje, takie jak dezorientację czy strach. Jeśli druga osoba nie wykazuje żadnego zainteresowania, zarówno w dobrym i złym znaczeniu, jej twarz pozostanie niewzruszona.


Kinezyka – czytanie mowy ciała / języka ciała:
Patrzenie do góry lub na boki.

Zwróć uwagę na to, w którą stronę druga osoba kieruje swój wzrok. Jeśli chce sobie coś przypomnieć, zazwyczaj kieruje swoje oczy do góry, tak jakby chciała przywołać sobie jakiś obraz. Jeśli chce sobie przypomnieć coś, co kiedyś usłyszała, wzrok skieruje w stronę jednego z jej uszu, tak jakby tego nasłuchiwała. Przypominając sobie szczególnie emocjonalne wydarzenia zazwyczaj patrzymy w dół.Język gestów / mowa ciała:
Ręce i dłonie.


Język gestów / mowa ciała - Ręce i dłonie:Kinezyka – czytanie mowy ciała / języka ciała:
Otwarcie dłoni.

Jeśli trzymasz otwarte dłonie skierowane do góry, oznacza to, że jesteś otwarty na nowe pomysły, które inni przedstawią. Skierowanie palców do dołu lub zaciśnięcie dłoni w pięść, oznacza silną osobowość. Taka osoba nie jest już elastyczna.


Kinezyka – czytanie mowy ciała / języka ciała:
Wymachiwanie rękoma.

To nie jest poza naszą kontrolą. Badania wykazały, że osoby, które często gestykulują wydają się być bardziej energiczne, przyjemne i ciepłe. Osoby gestykulujące znacznie mniej, postrzegane są jako logicznie myślące i analizujące każdą sytuację. Należy jednak pamiętać o umiarze – nadmierne ruchy rąk sprawią, że staniesz się mało wiarygodną osobą i mniej wydajną. Jeśli obawiasz się, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaczniesz zbytnio gestykulować, weź coś do ręki i trzymaj to.


Kinezyka – czytanie mowy ciała / języka ciała:
Ukrywanie dłoni.

Chowanie rąk pod kolana, wkładanie ich do kieszeni lub trzymanie za sobą oznacza, że mamy coś do ukrycia. Dana osoba mówi coś, ale możesz mieć pewność, że nie usłyszysz całej historii.


Kinezyka – czytanie mowy ciała / języka ciała:
Zajmowanie się paznokciami.

Bawienie się naskórkiem i paznokciami oznacza niski poziom zaufania i bojaźliwość. Spróbuj łączyć ze sobą palce, dzięki czemu będziesz wyglądać na osobę bardziej pewną siebie.Język gestów / mowa ciała:
Nogi i stopy.


Język gestów / mowa ciała - Nogi i stopy:Kinezyka – czytanie mowy ciała / języka ciała:
Położenie stóp.

Palce skierowane do środka. Nawet jeśli siedzisz wyprostowana z prostymi ramionami i głowa skierowaną do góry, twoje stopy mogą również zdradzić to co czujesz. Jeśli twoje duże palce u stóp skierowane są do wewnątrz, oznacza to, że czujesz się nieswojo i niepewnie.


Kinezyka – czytanie mowy ciała / języka ciała:
Kręcenie stopami.

Jeśli czujemy się nieswojo, zaczynamy uderzać piętami o podłogę, ściągać i zakładać buty oraz poruszać nogami w górę i w dół. Tego typu ruchami próbujemy rozładować całe napięcie. Kręcenie się może również oznaczać, że chcesz uwolnić się od danej sytuacji i twoje ciało przygotowuje się już do ucieczki. Co w takiej sytuacji zrobić – skrzyżuj nogi w kostkach i spokój je.


Kinezyka – czytanie mowy ciała / języka ciała:
Krzyżowanie nóg.

Zwróć uwagę na kierunek, w którym krzyżujesz nogi. Podczas rozmowy w pozycji siedzącej ludzie bardzo często mają tendencję do kierowanie czubka stopy znajdującej się na górze w stronę osoby, która ich zdaniem jest najbardziej przystępna. Podnoszenie palców oznacza, że uczucie danej osoby względem ciebie są bardzo pozytywne.


Kinezyka – czytanie mowy ciała / języka ciała:
Palce stóp skierowane do drzwi.

Gdy rozmawiasz z kim i zauważysz, że jego stopy skierowane są już w stronę drzwi, oznacza to, że nie jest on zainteresowany tą rozmową i chce już przejść dalej.Język gestów / mowa ciała:
Postawa.


Język gestów / mowa ciała - Postawa:Kinezyka – czytanie mowy ciała / języka ciała:
Stanie ze złączonymi nogami.

Ta konserwatywna postawa oznacza szacunek dla drugiej osoby.


Kinezyka – czytanie mowy ciała / języka ciała:
Wygięta postawa.

Czy w pracy zawsze kierujesz się w stronę szefa? Większość ludzi ustawia swoje ciało i stopy w kierunku osoby, która zwróciła ich uwagę. Zwrócenie uwagi i wyprostowanie się na widok swojego szefa jest oznaką szacunku. Kolejny ważny komunikat związany z postawą – jeśli ktoś przyłączy się do ciebie i twojego znajomego w trakcie waszej rozmowy i chcesz, aby uczestniczył w niej, obróć się do tej osoby pod kątem 45 stopni. Jest to niewerbalne zaproszenie do dalszej konwersacji. Ten subtelny znak pokazuje drugiej osobie, że jest mile widziana.


Kinezyka – czytanie mowy ciała / języka ciała:
Stanie w rozkroku.

Postawa taka, gdy stopy i nogi rozstawione są na szerokość ramion, oznacza dominację i determinację. Jeśli chcesz przeciągnąć innych na swoją stronę, przyjmij właśnie taka pozycję. Dla lepszego efektu dołóż swoje dłonie na biodrach. Jest to tradycyjna postawa władcy.


Kinezyka – czytanie mowy ciała / języka ciała:
Pochylenie się.

To rzecz naturalna – przechylamy się w stronę osoby, którą lubimy i odchylamy się od tych, których nie lubimy. W trakcie randki zwróć uwagę na kierunek pochylenia ciała twojego i twojego partnera. Subtelne ruchy naśladujące budzą zaufanie innych.


Kinezyka – czytanie mowy ciała / języka ciała:
Przenoszenie ciężaru ciała z boku na bok lub w przód i w tył.

Ruchy twojego ciała odzwierciedlają twoje podejście. Stałe przenoszenie ciężaru ciała z nogi na nogę i kołysanie się do przodu i do tyłu oznacza, że jesteś zaniepokojony lub zdenerwowany. Jest to fizyczna prezentacje tego, co dzieje się w twojej głowie. Pojawia się w niej wiele niepokojących myśli i nie możesz zdecydować się, które z nich są właściwe.


Kinezyka – czytanie mowy ciała / języka ciała:
Masowanie czoła lub płatków uszu.

Ruch ten oznacza niepokój i wrażliwość, słabość, np. gdy siedzisz w pierwszym rzędzie na sali wykładowej i masz nadzieję, że nie zostaniesz wywołany. To samo dotyczy obejmowania się lub pocierania nóg podczas siedzenia. Poprzez głaskanie niektórych zakończeń nerwowych w określonych częściach ciała chcemy obniżyć ciśnienie krwi i tętno.


Kinezyka – czytanie mowy ciała / języka ciała:
Skrzyżowane ramiona.

Nie bądź zbyt szybki w ocenie tej pozycji. Nie zawsze oznacza ona gniew, w połączeniu ze skrzyżowanymi nogami jest to pozycja obronna. Zwróć również uwagę na otoczenie. Czasem bowiem pozycja ta oznacza, że danej osobie jest zimno. Zdarza się również, że niektóry czują się w tej pozycji po prostu komfortowo.


Kinezyka – czytanie mowy ciała / języka ciała:
Chodzenie.

Sposób w jaki chodzisz, wiele mówi o tym, jak inni widzą ciebie. Chodząc szybko sprawiasz wrażenie osoby wydajnej i kompetentnej. Osoby luźno stąpające uważane są za optymistów. Osoby stanowcze chodzą od piety do placów.


Kinezyka – czytanie mowy ciała / języka ciała:
Sposób siedzenia.

Osoby niepewne zazwyczaj rozkładają się podczas siedzenia. Zbytnie rozsiadanie się i zajmowanie więcej miejsca niż potrzeba, oznacza, że dana osoba czuje się ważna. Zbyt duży rozkrok oznacza, że jesteś zły i nie należy się do ciebie zbliżać.Język gestów / mowa ciała:
Gesty i zachowania ujawniające kłamstwo i nieszczerość postawy.


Język gestów / mowa ciała - Gesty i zachowania ujawniające kłamstwo i nieszczerość postawy:Mowa niewerbalna z reguły jest bardziej szczera od tej werbalnej. Trudniej nią manipulować. Trudniej nią kłamać. Tak naprawdę, aby skutecznie kłamać mową ciała trzeba sporej wiedzy i treningu pod okiem doświadczonego instruktora. A i to nie zawsze pomaga.

Dlaczego tak się dzieje?

Ciało jest szybsze niż słowa, które często maskują prawdziwe intencje. W dodatku od dziecka uczymy się mówić i kontrolować to co mówimy. Uczymy się także kłamać werbalnie. Z mową ciała tak nie jest. Wielu symptomów nie da się kontrolować. To odruchy autonomiczne, bezwarunkowe.  Nawet najlepszy trening nie doprowadzi do ich kontroli. Może nauczyć co najwyżej ich wyłączania lub co częstsze i znacznie łatwiejsze do opanowania – maskowania.
Wprawdzie od dziecka uczymy się także pozorować reakcje niewerbalne jak np. udawany smutek. Ale to tylko powierzchowne maskowanie rzeczywistej emocji, którego nieszczerość łatwo ujawnić. Zachodzi ono bowiem zaledwie w jednym czy dwóch symptomach z co najmniej kilkunastu mogących podlegać ocenie.

Wśród cech zachowania na które należy zwrócić uwagę chcąc ocenić szczerość rozmówcy wymienić można takie jak m. in.:

· Oddech
· Barwa skóry
· Nadmierne pocenie się
· Zmiana postawy
· Wzruszanie ramionami
· Nagłe odchylanie się do tyłu
· Pochylanie się do przodu
· Niepokój
· Nadmierny spokój
· Zmiana ułożenia głowy
· Dotykanie szyi
· Przełykanie śliny
· Niespójność mowy ciała z wypowiadanymi słowami
· Gryzienie palców i paznokci
· Zakrywanie ust
· Osłanianie wrażliwych części ciała
· Krzyżowanie ramion
· Oznaki swędzenia i drapanie się
· Wykręcanie palców
· Pocieranie rąk
· Stukanie palcami
· Bawienie się włosami
· Dłonie skierowane wnętrzem w stronę ciała
· Grożenie palcem
· Chowanie dłoni i rąk
· Składanie dłoni
· Zaciskanie pięści
· Ułożenie stóp.


Na co konkretnie zwrócić uwagę badając poszczególne z powyższych zachowań i jak je interpretować opisujemy w dziale poświęconym kłamstwu i jego badaniu, gdzie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z tej dziedziny.

Pamiętajmy też, że każdy z opisanych symptomów występujący pojedynczo o niczym nie świadczy i nie daje podstaw do wnioskowania o czyjejś szczerości lub nieszczerości. Aby prawidłowo identyfikować kłamstwo potrzeba potwierdzenia w co najmniej dwóch lub trzech kolejnych symptomach, oraz co niezwykle ważne ustalenia zachowań osobniczych charakterystycznych dla danego badanego. Inaczej łatwo o pomyłkę...


KINEZYKA
(język / mowa ciała)

SZKOLENIEUsługi eksperckie.Szkolenie:

KINEZYKA (JĘZYK CIAŁA / MOWA CIAŁA)
Tytuł szkolenia:

KINEZYKA (JĘZYK CIAŁA / MOWA CIAŁA)
kreowanie, czytanie i interpretacja

KOMUNIKACJA I PRZEKAZ POZAWERBALNY, KREOWANIE I CZYTANIE MOWY CIAŁA, ANALIZA POSTAW I ZACHOWAŃ, MANIPULOWANIE NA STYKU PRZEKAZÓW WERBALNEGO I NIEWERBALNEGO, MIĘDZYNARODOWY JĘZYK GESTÓW.O szkoleniu:

Według różnych badań przekaz werbalny (to co mówimy) stanowi zaledwie ok. 10-15% naszego przekazu który jest odbierany przez rozmówcę. Cała reszta to przekaz pozawerbalny, a więc sposób mówienia, gestykulacja, postawa i wiele innych czynników. Niespójność słów wypowiadanych z zachowaniami pozawerbalnymi często świadczy o nieszczerych intencjach rozmówcy, o blefie, o jego stosunku do omawianego tematu, o zakłopotaniu, braku pewności siebie lub wręcz przeciwnie o dobrym samopoczuciu i pewności swoich racji. Na język ciała składają się zarówno elementy które można kreować (wyćwiczyć) jak i wiele odruchów i reakcji bezwarunkowych. Umiejętność zarówno czytania mowy ciała jak też posługiwania się nią może dawać dużą przewagę w wielu sytuacjach zawodowych jak i w życiu osobistym.

Warto też zwrócić uwagę na tzw. międzynarodowy język gestów. Często jest tak, że ten sam gest w jednym kręgu kulturowym może być traktowany bardzo przyjaźnie podczas gdy w innym będzie gestem wulgarnym czy obraźliwym, a w kolejnym zupełnie niezrozumiałym. Gdy świat staje się globalną wioską, a interesy robimy na całym świecie, warto poznać i ten aspekt mowy ciała aby uniknąć niezręcznych sytuacji, które niekiedy mogą kosztować nas upadek dużego kontraktu.Program szkolenia:

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA
Czym jest komunikacja niewerbalna,
Co składa się na przekaz pozawerbalny,
Jakie wpływ na odbiór komunikatu ma sfera niewerbalna,
Mowa ciała a komunikacja pozawerbalna,
Czy mowy ciała można się nauczyć?
Odruchy bezwarunkowe zdradzające manipulację przekazem niewerbalnym,
Słowa czy gesty, zachowania, wizerunek?
Na co zwrócić szczególną uwagę?
Manipulacja sposobem mówienia,
Adekwatność przekazu niewerbalnego do słów (argumentów rzeczowych) i okoliczności (sytuacji),
Punkty krytyczne.

MOWA CIAŁA W OKREŚLONYCH SYTUACJACH (PREZENTACJA I OMÓWIENIE POSTAW)
Postawy i mowa ciała w biznesie,
Postawy i mowa ciała w polityce,
Postawy i mowa ciała w życiu publicznym,
Postawy i mowa ciała w relacjach wzajemnych zależności (uczeń-nauczyciel, dziecko-rodzic, kierownik-podwładny),
Postawy i mowa ciała w sytuacjach nadzwyczajnych,
Postawy i mowa ciała specyficzne dla określonych zawodów,
Postawy i mowa ciała wynikające z wykonywanych czynności (np. przesłuchanie),
Postawy i mowa ciała adekwatne do pełnionej funkcji (np. dowodzenie, służenie),
Postawy i mowa ciała świadczące o określonym stosunku do tematu lub sprawy (rozmyślanie, odrzucenie, docięcie się, poparcie, pozytywny odbiór, zainteresowanie, znudzenie),
Zachowania, postawy i mowa ciała świadczące o nieszczerych intencjach (kłamanie, manipulowanie).

ASPEKTY POZOSTAJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZEKAZEM NIEWERBALNYM
Osobowość a mowa ciała,
Wiek a mowa ciała,
Wpływ grupy (środowiska) na zachowania poszczególnych osób,
Wpływ zawodu na mowę ciała i sposób formułowania przekazu werbalnego,
Gestykulacja / ekspresja,
Kreacja własnego wizerunku.

IDENTYFIKACJA KŁAMSTWA ORAZ UJAWNIANIE NIESZCZERYCH POSTAW I ZACHOWAŃ W OPARCIU O PRZEKAZ NIEWERBALNY
Niewerbalne oznaki szczerości,
Niewerbalne oznaki nieszczerości,
Emocje pozorowane i szczere,
Mikrogrymasy,
Proces kłamstwa i jego uzewnętrznione objawy,
Uzewnętrzniona mimika procesów konstrukcji i rekonstrukcji pamięciowej zdarzeń.

MIĘDZYNARODOWY JĘZYK CIAŁA
Te same gesty - różne znaczenie i odbiór,
Przykłady gestów i omówienie ich interpretacji zależnie od kraju, regionu, kultury, historii, religii itp.,
Wpływ różnic kulturowych i etnicznych na przekaz niewerbalny.


ZAJĘCIA WARSZTATOWE
Zajęcia warsztatowe z udziałem słuchaczy polegające na praktycznym ćwiczeniu umiejętności pozyskanych w trakcie szkolenia (kreowanie własnej mowy ciała, przyjmowanie oraz rozpoznawanie określonych postaw i zachowań niewerbalnych, czytanie z mowy ciała).


Po szkoleniu KONSULTACJE INDYWIDUALNE dla zainteresowanych!Pozostałe informacje o szkoleniu:

Czas szkolenia:

Szkolenie trzydniowe.
ok. 24 godzin.Cena szkolenia:

8.400 złotych
za szkolenie dla grupy od 1 do 5 osób.
Miejsce szkolenia:

Szkolenie realizowane z dojazdem do klienta na terenie całego kraju.To jest ważne:

Wiem, jak często pytania pojawiają się wiele dni, a nawet tygodni po zakończeniu szkolenia, dlatego:

W ramach zagadnień objętych programem tego szkolenia jego uczestnicy mają możliwość indywidualnej konsultacji także po zakończeniu szkolenia drogą elektroniczną lub osobiście gdyby zaszła taka potrzeba bez dodatkowych opłat.
Wykładowca:

ARTUR FRYDRYCH

Ekspert ds. bezpieczeństwa biznesu specjalizujący się w zagadnieniach związanych z ochroną kontrinwigilacyjną i kontrwywiadowczą organizacji i osób, przeciwdziałaniu szpiegostwu gospodarczemu, wykorzystaniu narzędzi socjotechnicznych przy pozyskiwaniu nieuprawnionego dostępu do chronionych zasobów informacyjnych organizacji jak też zwalczaniem innych zagrożeń bezpieczeństwa biznesu (przestępczość pospolita, wrogie działania konkurencji, nielojalność pracowników).

Wykładowca oraz autor wielu unikalnych szkoleń z powyższych dziedzin dla pracowników różnych szczebli przedsiębiorstw krajowych i korporacji międzynarodowych działających w Polsce głównie w sektorze energetycznym, budowlanym, telekomunikacyjnym, farmaceutycznym i spożywczym oraz urzędów centralnych i samorządowych jak też innych instytucji państwowych.

Licencjonowany detektyw.

Od 2003 roku w oparciu o wcześniej zdobyte doświadczenie zawodowe oraz stale poszerzaną wiedzę teoretyczną i praktyczną jako niezależny specjalista świadczy usługi szkoleniowe, konsultacyjne i realizacyjne oraz wsparcia metodologicznego na rynku komercyjnym dla firm i instytucji. Prowadzi także audyty bezpieczeństwa zarówno metodami tradycyjnymi jak też w warunkach pozorowanego incydentu.

Z wykształcenia ekonomista. Autor publikacji dotyczących bezpieczeństwa biznesu oraz wykorzystywania narzędzi socjotechnicznych w prasie branżowej. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne. Ściśle współpracuje z kilkoma firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi z terenu całej Polski. Poza tradycyjnymi szkoleniami prowadzi także unikalne na rynku komercyjnym warsztaty praktyczne w terenie w warunkach pozorowanych maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych, które pozwalają uczestnikom na pozyskanie wiedzy i doświadczenia nieosiągalnego w warunkach „sali wykładowej”.
Szkolenie wewnętrzne / dedykowane:

W zakresie zagadnień objętych programem niniejszego szkolenia organizujemy szkolenia wewnętrzne dedykowane wskazanym pracownikom zlecającej firmy bądź instytucji z programem każdorazowo profilowanym pod ich indywidualne potrzeby.Usługi eksperckie:

W zakresie zagadnień objętych programem niniejszego szkolenia realizujemy także usługi eksperckie, doradcze oraz wsparcia metodycznego.Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje organizacyjne, o szkoleniu, wykładowcy, warunkach realizacji i cenie znajdziesz na stronie głównej serwisu SPECJALISTA.edu.pl.


Zapraszamy!


KINEZYKA
(język / mowa ciała)


KONTAKT
6 0 6 . 6 3 3 . 4 4 8
s z k o l e n i a @ s p e c j a l i s t a . e d u . p l


Serwis o pracy SPIN Doktor'a.

KINEZYKA | MOWA CIAŁA | JĘZYK CIAŁA | KINEZJETYKA | PRZEKAZ NIEWERBALNY | GESTY | KOMUNIKACJA NIEWERBALNA | GESTYKULACJA | MIMIKA TWARZY | MIKROEKSPERSJA | MIKROMIMIKA TWARZY | MIKROGRYMASY | EMOCJE TWARZY – Szkolenia i Usługi eksperckie - kinezyka | mowa ciała | język ciała | kinezjetyka | przekaz niewerbalny | gesty | komunikacja niewerbalna | gestykulacja | mimika twarzy | mikroekspersja | mikromimika twarzy | mikrogrymasy | emocje twarzy | Szkolenia - Artur Frydrych – Wykładowca
Wróć do spisu treści